Samen van de zon profiteren  Volg ons op facebook  Ik doe mee!

Veelgestelde vragen

Hieronder kunt u veelgestelde vragen en antwoorden terug vinden.

Wat is de Regeling Verlaagd Tarief of de Postcoderoosregeling?

De Regeling Verlaagd Tarief energiebelasting bij collectieve opwek is de officiële naam van wat ook wel de postcoderoosregeling wordt genoemd. De overheid heeft dit systeem bedacht voor mensen die geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen plaatsen. Deze mensen kunnen zich dan verenigen in een coöperatie zodat er op een dak van een boerenschuur of bedrijf een collectief zonnepanelensysteem geplaatst kan worden. Via een energiebedrijf komt vervolgens de opgewekte stroom bij de leden. Als je deelneemt aan de Regeling Verlaagd Tarief hoeft er voor de opgewekte stroom (die je via de coöperatie afneemt) over de eerste 10.000 kWh geen energiebelasting te worden betaald. Bij een traditionele postcoderooscoöperatie betaal je afhankelijk van je verbruik een aantal duizenden euro’s om te investeren en krijg je zelf de energiebelasting terug. Bij onze coöperatie betaal je eenmalig slechts een paar tientjes (je betaalt 1 cent per kWh dat je via de coöperatie wilt afnemen) en krijg je zelf een deel van de energiebelasting in de vorm van korting terug. Wij als coöperatie ontvangen de rest van de energiebelasting wat we gebruiken voor de rente, aflossing en alle andere kosten.

Wat is een postcoderoos?

De postcoderoos of postcoderoosgebied werd aanvankelijk (per 1-1-2014) bepaald door de postcode van 4 cijfers waarin de productie-installatie lag. De postcoderoos was de postcode waarin de productie-installatie lag, plus de direct daaraan grenzende postcodes van 4 cijfers. Per 1-1-2016 is het begrip postcoderoos verruimd. De installatie hoeft zich niet meer in het midden (de knop) van een zogenoemde postcoderoos te bevinden maar mag ook in een van de ‘blaadjes’ gerealiseerd zijn. Dit maakt het voor coöperaties mogelijk ook locaties voor energieopwekking in de randen van de postcoderoos te benutten (in de wandelgangen wordt al gesproken over de postcoderups).
Alle inwoners die in een postcoderoosgebied wonen kunnen profiteren van de belastingkorting. Wil je meer weten over de postcoderoosregeling, kijk dan hier voor een uitgebreide uitleg.

Waarom heet het een postcoderoosregeling?

De naam postcoderoosregeling is bedacht omdat het afhankelijk is van waar je woont aan welk dak je kunt deelnemen. Als coöperatie kies je een postcoderoosgebied. Dit bestaat uit een postcode van 4 cijfers die de kern vormt (de roos) en alle postcodes die eraan grenzen. Als in dat gebied op een Zonnedak een zonnepanelensyteem wordt gelegd, kunnen alle mensen die in dat gebied wonen lid worden en deelnemen. 
Op onderstaande kaart zie je de postcodes in Hof van Twente. Door als coöperatie slim de gebieden te kiezen, zorgen we ervoor dat alle inwoners in de gemeente kunnen deelnemen.

Postcoderoos Hof van Twente op Rozen

Wat kost het om mee te doen?

Meedoen kost je slechts één keer een paar tientjes. De bijdrage wordt berekend op basis van je verbruik. Is je verbruik bijvoorbeeld 4.000 kWh, dan kun je meedoen voor 85% van je verbruik. Je doet dan mee voor 3.400 kWh en betaalt één keer een bedrag van € 34 om mee te kunnen doen voor een periode van 15 jaar. Daarna hoef je niets meer te betalen en heb je 15 jaar lang goedkope stroom uit je eigen omgeving. Dit is mogelijk omdat we het deel van de verlaging van de energiebelasting dat we over hebben, nadat we alle kosten hebben betaald, teruggeven aan onze leden.

Kan ik me met meerdere aansluitingen aanmelden als lid?

Met elke kleinverbruikaansluiting kan deelgenomen worden aan de postcoderoos. Zijn er dus op één adres meerdere aansluitingen dan meld je je voor elke aansluiting dat je deel wilt nemen aan. Het is wel handig om dan de toevoeging bij het adres (A/B, Bij enz.) bij de aanmelding te vermelden.

Kunnen huurders ook meedoen?

Ja, mensen met een huurwoning kunnen ook meedoen. De huurder moet wel een zelfstandige afnemer zijn van elektriciteit bij een energieleverancier. Deze levert energie aan de huurder en kan de energiebelasting verrekenen. Wanneer je een huurcontract hebt waar je de energiekosten direct aan de verhuurder betaalt, kun je helaas niet meedoen. Je kunt dan wel helpen door elektriciteit in onze gemeente groener te maken door te vragen of je verhuurder over wil stappen op 100 % Nederlandse groene stroom.

Kan ik ook meedoen als ik zelf zonnepanelen heb?

Als je zelf zonnepanelen hebt, is het ook mogelijk lid worden van de coöperatie. In dat geval bepaal je eerst welke hoeveelheid stroom je nog niet zelf opwekt en voor 85% van dat verbruik kun je dan deelnemen. Verbruik je bijvoorbeeld 5.000 kWh per jaar en wekken je zonnepanelen 3.000 kWh per jaar op, kan je je aanmelden en deelnemen voor 1.700 kWh per jaar. Wek je zelf meer op dan je verbruikt, dan kun je nog steeds lid worden. Vul in dat geval bij de aanmelding aan dat je 100 kWh stroom verbruikt. Je betaalt dan als eenmalige inleg € 1 en als je klant wordt van ons eigen energiebedrijf om | nieuwe energie, dan profiteer je van € 30 lagere vaste leveringskosten, zowel voor stroom als voor gas.

Wie kunnen er niet meedoen?

Als je energie wordt verrekend in de huurprijs, kun je helaas niet meedoen. Datzelfde geldt voor ondernemers met een grootverbruikersaansluiting groter dan 3 x 80 Ampère.

Ben ik als lid van de coöperatie aansprakelijk?

De coöperatie is een coöperatie U.A. Dat staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Leden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. Coöperatie Hof van Twente Op Rozen is juridisch eigenaar van de zonnestroominstallatie en dus aansprakelijk. Hiervoor is de coöperatie verzekerd. Mocht er zich toch een situatie voordoen waarin de schade aan de panelen niet verzekerd is (in geval van onverzekerde situaties, denk hierbij bijvoorbeeld aan oorlog of natuurramp), dan stopt het project. In dat geval zijn de leden enkel het lidmaatschapsgeld van een paar tientjes kwijt.

Zijn er financiële risico's verbonden aan mijn deelname?

Als lid zijn er geen financiële risico’s. Het bedrag dat je inlegt is minimaal (1 cent per kWh waarvoor je deelneemt) en wordt pas geïncasseerd zodra er voldoende leden zijn en het project daadwerkelijk doorgaat. Het risico bestaat dat de energiebelasting en de stroomprijzen allebei aanzienlijk dalen en we daardoor een lager bedrag aan korting dan de 4 cent kunnen betalen. Maar dat is niet de verwachting en je beslist hier ook zelf over mee. Dan nog blijf je financieel voordeel houden, alleen kan dat in theorie wat lager zijn.

Minister Wiebes heeft in zijn brief van 15 juni 2018 aan de Tweede Kamer (Stimuleringsbeleid lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie) aangegeven in 2020 de salderingsregeling en de postcoderoosregeling te willen vervangen door een terugleversubsidie. De nieuwe regeling is net als beide oude regelingen bedoeld voor mensen of bedrijven met een kleinverbruikaansluiting. In september heeft de minister aangegeven dat de oude regelingen niet eerder dan 2021 zullen worden vervangen.
Daarnaast is in het Regeerakkoord afgesproken dat er een aparte regeling komt voor energiecoöperaties die het mogelijk maakt dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving. De minister schrijft: 
“Energiecoöperaties dragen hierdoor bij aan het creëren van energiebewustwording en draagvlak voor de energietransitie in de haarvaten van onze samenleving. Ik draag deze ontwikkeling een warm hart toe en wil deze verder versnellen.”

Mocht het kabinet besluiten tot afschaffing van de salderingsregeling en postcoderoosregeling, dan geldt voor die laatste dat coöperaties de wettelijke garantie hebben dat lopende projecten minimaal 15 jaar uitgediend mogen worden tegen de voorwaarden zoals die gelden voor de dag van afschaffing.

Voor leden die ook participeren in de achtergestelde geldlening zijn de risico’s iets groter. Zij lenen hun geld uit in de vorm van een achtergestelde lening. Dat betekent dat de bank (in Hof van Twente de gemeente als garantsteller) voorgaat als schuldeiser voorrang heeft op de in achtergestelde lening participerende leden. Deze lopen het eerste risico als de coöperatie onverhoopt verlies zou lijden. Dat risico is gering omdat de coöperatie in eerste instantie dreigend verlies altijd kan voorkomen door beperking van het deel van het belastingvoordeel dat naar de leden gaat. Het risico ontstaat bij het optreden van een onverzekerde calamiteit (oorlog of natuurramp) en als gelijktijdig zowel de energiebelasting als de stroomprijzen aanzienlijk dalen. Voordat de coöperatie niet meer aan haar verplichtingen richting financiers kan voldoen, zou zij per geproduceerd kWh meer dan 5 cent verlies moeten lijden. Op een omzet van 16 cent per kWh (incl. de 4 cent korting per kWh) is dat niet waarschijnlijk.

Wil je echt alles weten over de opzet van de coöperatie, bekijk dan het Prospectus uitgifte achtergestelde geldlening, 1e investeringstranche mei 2018. En u mag ons als altijd benaderen voor nadere toelichting.

Ik zie op mijn energierekening al een energiebelastingkorting staan, hoe zit dat?

Dit is de heffingskorting (ook wel ‘vermindering energiebelasting’). De Belastingdienst meldt daarover: ‘Wij zien een deel van het energieverbruik als basisbehoefte. Daarom verminderen wij de energiebelasting met een bedrag per jaar per elektriciteitsaansluiting. De vermindering geldt alleen voor onroerende zaken met verblijfsfunctie (zoals een huis of kantoor).’ In 2018 is het bedrag van de heffingskorting € 308,54 exclusief btw.

Deze heffingskorting staat los van de korting die je ontvangt met deelname aan onze coöperatie. Je ontvangt bij deelname dus beide kortingen. 

Wat gebeurt er als ik verhuis?

Als je verhuist binnen Hof van Twente is er niets aan de hand.

Wanneer je verhuist naar een gebied buiten Hof van Twente en je ook niet meer via een postcode in een buurgemeente kunt blijven deelnemen, is het helaas niet langer mogelijk deel te nemen aan de coöperatie.
We zullen dan de door jou aangemelde stroom verdelen over andere leden of een lid van de wachtlijst je stroom laten overnemen. Voor jou zijn hier geen kosten aan verbonden en je hoeft hiervoor ook niets te doen, behalve ons een verhuisbericht te sturen. 

Meer informatie kun je vinden in onze statuten. Deze zijn te downloaden op onze website.

Kan ik ook overstappen met gas naar de coöperatie?

Je kunt ook gas afnemen via onze coöperatie. Dit levert ook voordeel op voor de coöperatie. Voor elke gasklant ontvangt de coöperatie elk jaar een bedrag van om| nieuwe energie. Dit bedrag gaat rechtstreeks als voordeel naar een lid die met gas overstapt. Dit gaat in de vorm van korting op het (toch al) lage tarief voor de vaste leveringskosten.

Welk gas levert de coöperatie?

Als je overstapt met gas via de coöperatie naar om | nieuwe energie krijg je CO2 gecompenseerd gas. Dit betekent dat het gas dat we je leveren, is vergroend. Gas is niet duurzaam en we willen ook een duurzame warmtevoorziening. om heeft als doel in 2030 de warmtevoorziening voor haar klanten geheel duurzaam in te vullen zodat er geen fossiel gas meer nodig is. Tot die tijd wordt het gas dat we je leveren vergroend.

Hoe lang loopt mijn deelname?

De looptijd van de Ledenovereenkomst is 15 jaar, want zolang geldt de belastingkorting via de overheidsregeling. Gedurende die 15 jaar heb je altijd voordeel bij ieder kWh dat je via de coöperatie onder de Regeling verlaagd tarief brengt. Wanneer je verhuist, kun je je deelname meeverhuizen als je in Hof van Twente blijft wonen. Soms ook als je een buurgemeente gaat wonen. Op onze website staat een lijst van postcodes. Als je in één van die postcodes blijft wonen, dan kun je gebruik blijven maken van de Regeling verlaagd tarief.

Welk voordeel levert deelname mij op?

Voor het lidmaatschap betaal je eenmalig slechts een paar tientjes. Vervolgens profiteer je 15 jaar lang van korting op je energierekening. De hoogte van je voordeel is afhankelijk van de hoeveelheid stroom die onder de Regeling verlaagd tarief wordt gebracht. Als coöperatie streven we ernaar dit tenminste 85% van je stroomverbruik te laten zijn. Als lid betaal je in die 15 jaar verder geen enkele andere bijdrage. Je deelt wel mee in winst en uitkeringen en voordelen van andere projecten waartoe de leden besluiten.

Ben ik ook eigenaar van de zonnepaneleninstallaties?

De coöperatie Hof van Twente Op Rozen is eigenaar van de panelen. Als lid ben je (mede)eigenaar van de coöperatie. Met de inleg van 1% van je stroomverbruik voor deelname worden de investeringen in de Zonnedaken voor een klein stukje gefinancierd. Het resterende deel van de investering komt binnen van de investeerders met een achtergestelde lening en van de bank. Hof van Twente Op Rozen zorgt ook voor alle organisatorische bijkomstigheden zoals het afsluiten van een verzekering voor de installatie en de (onderhouds-)contracten. Ook de boekhouding wordt door Hof van Twente op Rozen gedaan. Zo hoeven externe partijen, zoals een installateur of een verzekering, niet te schakelen met tientallen verschillende deelnemers. Ze hebben één aanspreekpunt, de coöperatie. De coöperatie is immers ook eigenaar van de installatie.

Wat gebeurt er met de zonnestroominstallatie na de looptijd van 15 jaar?

Na 15 jaar is het project afgelopen en kan een lid overstappen naar een nieuw dak (mits de regeling dan nog bestaat). De zonnepaneleninstallatie wordt dan ofwel van het Zonnedak verwijderd en verkocht, ofwel hij wordt overgedragen aan de dakeigenaar.

Wordt ik klant van Hof van Twente op Rozen?

Nee, je wordt lid van de Coöperatie Hof van Twente Op Rozen U.A. De coöperatie is zelf geen energieleverancier, daarvoor is een leveringsvergunning nodig. Wij zijn de wederverkoper van om / nieuwe energie, vandaar Hof van Twente op Rozen | om. Dat betekent dat je via ons klant kunt worden van deze energieleverancier. De stroom die met onze Zonnedaken wordt opgewekt, verkopen we als coöperatie aan om. En die stroom wordt dan door om aan onze leden geleverd. Het overgrote deel van onze leden is klant bij om.

Wat moet ik doen als ik een nog doorlopend contract met mijn huidige energieleverancier heb?

Wanneer je voor de datum van de afloop van je contract overstapt, kun je te maken krijgen met een opzegvergoeding. Informeer hiernaar bij je energieleverancier. Indien dat het geval is, kunnen wij je daarvoor helaas niet compenseren.

De hoogte van de opzegvergoeding is afhankelijk van hoe lang contract nog doorloopt. Zie hier voor de hoogte van het bedrag. Niet alle energieleveranciers vragen bij voortijdige opzegging van uw contract een opzegvergoeding.

Op dit moment kun je kiezen uit vier mogelijkheden:

  1. Overstappen en de boete accepteren (vooral interessant wanneer je voordeel groter is dan de boete).
  2. Niet overstappen en de contributie van € 50,- per jaar accepteren. Dit bedrag is een jaarlijkse contributie voor de extra kosten die we als coöperatie moeten maken voor leden die geen klant zijn bij om | nieuwe energie. Je energieleverancier moet dan wel de energiebelasting op basis van de Regeling verlaagd tarief willen verrekenen. Hier is de lijst van energieleveranciers te vinden die dit doen.
  3. Wel overstappen voor stroom en de daaraan verbonden opzegvergoeding accepteren en voor gas gebruik blijven maken van je huidige leverancier.
  4. Voorlopig niet profiteren van de Regeling verlaagd tarief, maar je wel alvast aanmelden als lid. Je komt dan op een wachtlijst. Zodra je vrij bent om over te stappen naar een energieleverancier die wel de Regeling verlaagd tarief uitvoert en je meldt dat bij ons, dan laten we je daarna zo spoedig mogelijk profiteren van de Regeling verlaagd tarief. 

Wat is om | nieuwe energie?

om / nieuwe energie is door de Consumentenbond de afgelopen vier jaar uitgeroepen tot de meest groene energieleverancier. Net als Hof van Twente Op Rozen is om een coöperatie, waar Hof van Twente Op Rozen  lid van is en mede-eigenaar. Indirect zijn de leden van Hof van Twente Op Rozen dus mede-eigenaar van om.
Naast de in Nederland opgewekte groene stroom levert om CO2 gecompenseerd gas tegen gunstige tarieven.

om / nieuwe energie legt zich toe op het administratief verwerken en verrekenen van door haar leden geproduceerde stroom (en in de toekomst wellicht ook gas). ‘nieuwe energie’ wil zeggen: groen en door ons zelf opgewekt en gedistribueerd door een bedrijf waar we samen eigenaar van zijn.

Wat gebeurt er als ik lid wordt en niet kan of wil overstappen naar om | nieuwe energie?

Wanneer je niet overstapt, moet de verrekening gebeuren door je eigen energieleverancier. Hof van Twente Op Rozen stuurt jouw energieleverancier een brief waarin staat op hoeveel teruggave van energiebelasting je recht hebt. Je energieleverancier gaat je bij credit nota of eerstvolgende jaarafrekening de betreffende energiebelasting uitkeren.
Van ons ontvang je een brief met een factuur waarin staat welk deel van de energiebelasting je zelf mag houden en welk deel je aan de coöperatie moet afdragen. 

Moet ik overstappen naar om | nieuwe energie als energieleverancier?

Nee, dat hoeft niet. We vinden dat wel wenselijk. Want zo help je ons eigen coöperatieve energiebedrijf groot te worden en schaalvoordelen te behalen die we kunnen vertalen in lagere tarieven. Overstappen is zowel administratief als financieel aantrekkelijk. Door over te stappen ontvangt Hof van Twente Op Rozen een vergoeding van om als energieleverancier die wij aan je teruggeven als korting van € 30 op de vaste leveringskosten per product (stroom en gas samen € 60). Overstappen hoeft niet, maar is voor jou en voor ons zowel administratief als financieel aantrekkelijk. 

Ik heb nog meer vragen.

Meer informatie kun je vinden op de website. Natuurlijk kun je je vragen ook mailen naar info@hofvantwenteoprozen.nl. Ook kun je ons bellen via nummer 0547-208000.